Search Result of "หนอนไหม"

About 90 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Uraiwan Ninpet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทำเอนไซม์ไฟโบรอิเนสให้บริสุทธิ์จากน้ำย่อยของหนอนไหม Bombyx mori (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิต ทำบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์รีคอมบิแนนท์โปรติเอส ของหนอนไหม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345