Search Result of "หนอนกระทู้ผัก"

About 72 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารจากชีวภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผักเเละกระทู้หอม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสนับสนุนปัญหาพิเศษ เเละวิทยานิพนธ์)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารอะซาไดเรคตินต่อโปรตีนคิวติเคิลในหนอนกระทู้ผัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgฐิตารีย์ อยู่บุญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์กำจัดแมลงของสารข่าต่อการพัฒนาตัวอ่อนในหนอนกระทู้ผัก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgA. Pumchan

แหล่งทุน:ทุนวิทยานิพนธ์ ภาควิชาสัตววิทยา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
1234