Search Result of "หงส์เหิน"

About 53 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพืชสภุลหงส์เหินเพื่อการค้า (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพหัวพันธุ์หงส์เหิน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหงส์เหินบางชนิดโดยใช้ ISSR (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาจำนวนโครโมโซมของหงส์เหินสี่ชนิดในประเทศไทย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อิทธิพลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของหงส์เหิน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิดในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123