Search Result of "หงสกุล เมสนุกูล"

About 12 results
Img

Researcher

นางสาว หงสกุล เมสนุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการดำเนินการทางการตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวหงสกุล เมสนุกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, Imgนางสาวณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, Imgนางสาวหงสกุล เมสนุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม, พฤติกรรมผู้ใช้บริการ, ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและการท่องเที่ยว , อุตสาหกรรมบริการ, การตลาดบริการ, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรม, การบริหารโรงแรม, อุตสาหกรรมบริการ, อาหารและการทำอาหาร, การท่องเที่ยว

Resume