Search Result of "ส้มเขียวหวาน"

About 54 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความดีเด่น (2013)

ผลงาน:แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน

นักวิจัย: Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับข่ายงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตส้มเขียวหวานในจังหวัดน่าน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาธุรกิจของคนกลางส้มเขียวหวาน ที่ตลาดกลางส้มเขียวหวานในบริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgกรกันยา ช่วยพิทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานส้มเขียวหวานในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสิราภรณ์ อุ่นเสรี

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทบวงมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มเขียวหวาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ใยอาหารผงคุณภาพสูงจากกากมะนาวเหลือทิ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

123