Search Result of "ส่งเสริมการเกษตร"

About 527 results
Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยแปรรูปมังคุด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผุ้บริหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน (การศึกษาการบริหารและจัดการกองทุนชุมชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:ศึกษาวิเคราะห์และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ระยะ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การปรับปรุงระบบการจัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์โดยใช้มันเส้นสะอาดและอาหารหมักสำหรับโคและกระบือในเขตพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและสหกรณ์ภายใต้แผนงานกระจายรายได้โครงการความช่วยเหลือจาก UNDP output

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การปรับปรุงระบบการจัดการของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:โครงการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลปี ค.ศ.2000 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีรศักดิ์ รอดชูแสง, Imgนางมันทนา ไปเร็ว, Imgนางสาวสมใจ บรรเทากุล, Imgนายพิชญ์ วิมุกตะลพ, Imgนายพงศกร แสงวงศกร, Imgนายมงคล ชินบุตร, Imgนางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน (1 จังหวัด 1 สินค้า)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...