Search Result of "สโรชา ชัดเจน"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมและสมบัติของคอนกรีตไหลได้ผสมเส้นใยสังเคราะห์เมื่อมีการเรียงตัวที่แตกต่างกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:งานวิจัยด้านคอนกรีตพิเศษและโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา

Resume

Img

Researcher

นาย ธนพล ญาณวีรศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วัสดุคอนกรีต , การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การเสื่อมสภาพเนื่องจากการเป็นสนิม, การตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสื่อมสภาพ, การวิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต

Resume