Search Result of "สโรช บุญศิริพันธ์"

About 58 results
Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบชำระค่าผ่านทางแบบ Smart Touch สำหรับโครงการ Tollway smart Purse (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยทางถนน ระยะที่สอง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธเนศ เสถียรนาม, Imgปรเมศ เหลือเทพ, Imgสุชาวรรณ ชูณรงค์

แหล่งทุน:Asian Transportation Research Society (ATRANS) Common Research Grant 2015

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย Machine Learning ด้วยข้อมูลจาก sensor ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย IoT (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบคัดกรองแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแบบอัตโนมัติ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการประมาณระยะเวลาเดินทางด้วยข้อมูลจราจรแบบจุดและแบบช่วง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบริการสื่อสารระหว่างยานพาหนะจากโครงการ Car Talk (2012)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สโรช บุญศิริพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. อภินันทน์ ตั้นพันธุ์, Imgศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123