Search Result of "สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ทุนวิจัยอาจารย์ใหม่)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Img

ที่มา:The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

ผู้เขียน:Imgกรกช วรรณกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณความชื้นของข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของซอสหอยนางรมด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

ผู้เขียน:Imgณัฐจิรา ใบตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

ผู้เขียน:Imgนพกร ปัญญาวัฒชิโล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของซอสพริกด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

ผู้เขียน:Imgฐาปนี สาธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy

12