Search Result of "สเปกตรัม"

About 72 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการลดสัญญาณรบกวนแบบเสียงเพลงไทยโดยวิธีหักล้างเชิงสเปกตรัม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของสเปกตรัมแสงต่อสมรรถภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร

ผู้เขียน:Imgนิธินันทน์ พูลธนะนันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAmornrat Limmanee

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวเรื่อง:ต้นแบบระบบส่งสัญญาณเสียงคุณภาพไฮไฟผ่านช่องสัญญาณไร้สายด้วยเทคนิคสเปกตรัมแผ่แบบ DS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สเปกตรัมจากซีซีดีสเปกโตรมิเตอร์ด้วยพีชคณิตเชิงเส้น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการลดสัญญาณรบกวนแบบเสียงเพลงไทยโดยวิธีหักล้างเชิงสเปกตรัม

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาการลดสัญญาณรบกวนแบบเสียงเพลงไทยโดยวิธีหักล้างเชิงสเปกตรัม

1234