Search Result of "สเตโมนาอัลคาลอยด์"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหนอนตายหยากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช, เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume