Search Result of "สู่อุตสาหกรรม"

About 71 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยอากาศยานน้ำเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

STARTER CULTURE สู่อุตสาหกรรมอาหารหมักในอนาคต (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก โครงการย่อย การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล(โครงการหลัก: การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา : ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgธราธร ทีรฆฐิติ, Imgนพมณี โทปุญญานนท์, Imgเรณู เอี่ยมธนาภรณ์, Imgลิขิต มณีสินธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
1234