Search Result of "สูตรเครื่องดื่ม"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสุขภาพน้ำเต้าหู้ผสมน้ำผักผลไม้รวม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกาญดา พิทักโชคชัย)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้อะโวคาโดพร้อมดื่ม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณภรณี วัฒนโชติ, คุณภัทรพร จิรัญญกุล และคุณกีรพัฒน์ รัตนสิริสวัสดิ์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มโปรตีนพร้อมดื่ม (Protein Drink) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.เยาวรักษ์ แก้วพลัย และ นาย กิตติธัช แก้วพลัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ผลของสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระเจี๊ยบแดงเข้มข้นผสมเนื้อลูกพรุนต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางด้านประสาทสัมผัสของผู้บริโภค

Img
Img

Researcher

นางสาว สุวีณา จันทพิรักษ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุภัคชนม์ คล่องดี

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ระบบอิมัลชันในอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร, Food emulsion system and Food processing

Resume

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume