Search Result of "สูตรสำเร็จ"

About 31 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและการทดสอบสูตรสำเร็จชนิดใหม่ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ (2004)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตแบคทีเรียปฏิปักษ์ในรูปสูตรสำเร็จชนิดผง เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริกโดยชีววิธี

ผู้เขียน:Imgธรรมศาสตร์ จันทรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ชนิดผงในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จแบคทีเรียปฏิปักษ์ชนิดผง ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลพริก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

หัวเรื่อง:การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์สูตรสำเร็จต่างๆในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก--

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรสำเร็จแบคทีเรียควบคุมโรคด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปรับใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรสำเร็จแบคทีเรียควบคุมโรคด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปรับใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสด.

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

หัวเรื่อง:การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรสำเร็จแบคทีเรียควบคุมโรคด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปรับใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสด

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) รายงานการประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 8.

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรสำเร็จแบคทีเรียควบคุมโรคด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปรับใช้ในระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์สูตรสำเร็จต่างๆ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก

Img

ที่มา:บริษัท ยูนิซีดส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตและการทดสอบสูตรสำเร็จชนิดใหม่ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12