Search Result of "สุเมธ ชัยมนตรี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ของการขยายการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียน ประถมตวงวิชช์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgสุเมธ ชัยมนตรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์