Search Result of "สุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการส่งเสริมการปลูกป่าของราษฎร : กรณีศึกษาหมู่บ้านเป้าหมายของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม

ผู้เขียน:Imgสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายชุบ เข็มนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf