Search Result of "สุวิมล ตั้งสัจจพจน์"

About 113 results
Img

Researcher

ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนพลศึกษา , การบริหารนันทนาการ, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, บาสเกตบอล, การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , พลศึกษาสำหรับคนพิการ

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล (2008)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สังเคราะห์งานวิจัยนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปี 2548-2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของภาควิชาพลศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

123456