Search Result of "สุวิมล ตั้งสัจจพจน์"

About 113 results
Img

Researcher

ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนพลศึกษา , การบริหารนันทนาการ, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, บาสเกตบอล, การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , พลศึกษาสำหรับคนพิการ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ พ.ศ. 2545 (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวางแผนกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กอนุบาล (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:A Construction of Quantitative and Qualitative Table - tennis Skill Test for Grade Seven Studebts in The District of Nonthaburi Province

ผู้เขียน:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส

ผู้เขียน:Imgสมพร ฉ่ำเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

123456