Search Result of "สุวิมล ทองเรือนเหมือน"

About 5 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย (2020)

ผลงาน:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักวิจัย: Imgสุวิมล ทองเรือนเหมือน Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม Imgดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

ดร. วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วัดผล และสถิติวิจัย

Resume

Img

Researcher

ดร. แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume