Search Result of "สุวิช"

About 310 results
Img

Researcher

นาย สุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย นพ ตัณมุขยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้วีดิทัศน์ เรื่อง "นาฎยศัพท์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพิกุล เขตตลิ่งชัน สังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนพพร แก้วเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgพจนารถ องอาจ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ดนตรีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่: กรณีศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดินแดง

ผู้เขียน:Imgโสฬส สนธิเณร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดกิจกรรมพลศึกษา สำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgสุธีรา เพชรมณี

ประธานกรรมการ:Imgวิสูตร กองจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานภาพ ปัญหา และความต้องการในการใช้สื่อเพื่อการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน:Imgธรรมนันท์ จันทรมณี

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิญญู ทรัพยะประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการเลิกเสพยาบ้าของผู้ป่วยวัยรุ่นเสพติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์

ผู้เขียน:Imgสุภาภรณ์ ศรีตาลอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพร้อมทางด้านการอ่านโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ผู้เขียน:Imgพรรณี ลิ้มรุจิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและการใช้สื่อ การสอนของอาจารย์และผู้บริหารในสถาบันวิชาการทหาร อาการชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

ผู้เขียน:Imgวราวุธ อ่อนขาว

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิญญู ทรัพยะประภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgจรรยา ศรีปัญญา

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของรูปแบบสุขศึกษาในชุมชนเพื่อการควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที่เสี่ยงสูงของภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านโป่งไฮ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ ทองใบน้อย

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การออกแบบเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgอติพงศ์ ชัยวาสี

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบฐานข้อมูลของภาควิชาเทคโนโยลีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสัมพันธมิตร์ เสมาทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12345678910...