Search Result of "สุวรรณา สายรวมญาติ"

About 57 results
Img

Researcher

นางสาว สุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quantitative Analysis in Agricultural Economics, Production Economics , Social Psychology, Consumer Attitudes and Behaviour , Economics of Farm management, Food economics

Resume

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การยอมรับโปรตีนทางเลือกที่ผลิตจากเทคโนโลยีอาหารใหม่ของผู้บริโภค (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

Img
Img

งานวิจัย

การขับเคลื่อนการเกษตรในภาคกลางสู่เกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี ขุนทองจันทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, อาจารย์, Imgดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี ขุนทองจันทร์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Acceptance and Readiness of Thai Farmers Toward Digital Technology

ผู้แต่ง:ImgMs.Suwanna Sayruamyat, Lecturer, Imgนายวินัย นาดี,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123