Search Result of "สุวรรณา สุ่มเนียม"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการและพฤติกรรมองค์การ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume