Search Result of "สุรเดช จินตกานนท์"

About 60 results
Img

Researcher

นาย สุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการดินและปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผกาทิพย์ จินตกานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายจิรวัฒน์ พุ่มเพชร, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, Imgนายประยูร เพียตะเณร, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นาง ผกาทิพย์ จินตกานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย อภิสิทธิ์ อิสริยานุกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย อุดม พูลเกษ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการปลูกพืช โดยวิธีไฮโดรโปนิกส์

ผู้เขียน:Imgอารีย์ เสนานันท์สกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะของถั่วเขียวที่ทนทานต่อ การขาดจุลธาตุในดินชุดตาคลี

ผู้เขียน:Imgสุมณฑา นพรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : The Effects of Pregermination and Ageing on Germinability under Different Salt Concentrations of Soybean (Glycine max (L.) Merrill) Seeds)

ผู้เขียน:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, ImgArunwan Wongmaneeroj

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seeds of 2 soybean varieties namely SJ5 and CM60 were pregerminated by allowing the seeds to slowly absorb moisture vapour at high relative humidity and low temperature (3 degree C-100%RH and 25 degree C-100%RH, 24 hours) and were artificially aged at 42 degree C-100%RH for 2 and 3 days before being subjected to germination tests under different salt concentrations. The results revealed that pregerminated seeds by both temperatures showed a higher germination percentage under salt stress than untreated seeds when tested in the between paper method but in the sand emergence test this effect was not found. In the latter test, the improper moisture status affected by the low relative himidity (50-55%) of the surrounding atmosphere may result in a loss of effectiveness of pregermination. Aged seeds at 3 days were found to be low in germination even though in non-saline media but 2-day aged seeds were not significantly different from unaged seeds. Increasing NaCl concentrations reduced seed germinability and between the two varieties studied, CM60 tended to be more susceptible to salinity than $15. It can be concluded that pregermination improved the ability of soybean seeds to germinate under salinity stress when the moisture status of the media during seed germination was suitable.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 026, Issue 1, Jan 92 - Mar 92, Page 90 - 94 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุปลูกและอัตราปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโต ของต้นกล้าพริกหวาน

ผู้เขียน:Imgสุคนธ์ แสงแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนางสมพร ทรัพยสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทโรงงานน้ำตาลตะวันออก จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาจัดทำแผนแม่บทและรายละเอียดของงานฝ่ายเกษตรโรงงานน้ำตาลตะวันออก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์, Imgดร.มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Thai Central Chemical Public Co., Ltd.

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประยูร เพียตะเณร

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบธาตุอาหารพืชของอ้อย

ผู้เขียน:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกษม สุขสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางผกาทิพย์ จินตกานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Yields and nutrient element compositions of Vesta sugarcane variety were studied and the crop was grown on Kamphang Saen soil series at the experimental farm of Kasetsart University, Kamphang Saen, Nakhon Pathom province during January 1993 to January 1995. Sixteen plots were utilized throughout. Each plot size was 240 square metres. Only ammonium sulfate fertilizer was applied to all plots at the rate of 100 kg N/ ha. One-third of the total fertilizer was applied 2 months after planting or harvesting (for ratoon cane), and the rest 2/3 was applied 3 months after the first application. Plant cane and ratoon cane were harvested at the age of twelve months. The results revealed that 138.13 tons/ha of fresh millable cane were obtained from plant cane, and the ratio of millable cane to trash was 7.95. However for the first ratoon , the average of fresh millable cane was reduced to 96.25 tons/ha, and the ratio of millable cane to trash was 5.88. The composition of N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, and B in any parameter presented were different between plant cane and first ratoon cane.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 1, Jan 99 - Mar 99, Page 10 - 20 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินระบบชลประทานแบบหยด "โครงการสวนมะม่วง จัดสรร จังหวัดราชบุรี"

ผู้เขียน:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะแถวปลูกและอัตราปุ๋ยที่มีต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอ้อยปลูกในดินเนื้อปูนและอ้อยตอ 1 ในดินเนื้อหยาบ

ผู้เขียน:Imgอุดมลักษณ์ อำพันทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางผกาทิพย์ จินตกานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดงปลายฤดูฝน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุรเดช จินตกานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ลลิตา น้ำเพ็ชร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร(ยกเลิก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:งานบริหาร

Resume

123