Search Result of "สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา"

About 45 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (11)

Img

งานวิจัย

การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดนัย บุณยเกียรติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล, Imgนายพิเชษฐ์ น้อยมณี, Imgนายสมชาย พัฒนา, Imgผศ.จักรพงศ์ นาทวิชัย, Imgผศ.อดิศักดิ์ จูมวงษ์, Imgรศ.ดนัย บุณยเกียรติ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR Technology), Quality Assessment of Agricultural and Agro-industrial Products by Near Infrared (NIR) Spectroscopy, Process Analytical Technology (PAT)

Resume

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาวี อัศวดารากร, Imgวรภา สีหลักษณ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางพาราด้วยเทคนิค NIR (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล, Imgนางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนายวีระพงศ์ ชูนุ้ย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgภูรินท์ คุรุรัตน์, Imgวรภา สีหลักษณ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพถุงมือยางอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค NIR (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนส.ลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์คุณภาพภายในแบบพกพาราคาต่ำด้วยเทคนิค NIR (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, Imgนางสาวลลิตา ออมสิน

แหล่งทุน:โครงการด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในการขับเคลื่อนไทยสู่ Thailand 4.0

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ (2019)

ผลงาน:เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งภายในหัวมันสาปะหลังสดแบบไม่ทาลายโดยใช้เทคนิค Visible และ Nearinfrared spectroscopy

นักวิจัย: Imgยุรนันท์ บรรทัดจันทน์ Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา Imgดร.กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์

Doner:การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น (อันดับที่ 1) ระดับชาติ (2020)

ผลงาน:Moisture Analyzer for dried, roasted fish sheet and fish strip based on NIR technique.

นักวิจัย: Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา Imgศุทธหทัย โภชนากรณ์ Imgลลิตา ออมสิน

Doner:คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวิเคราะห์คุณภาพมะละกอแขกดำเพื่อการบริโภคด้วย Near Infrared Spectroscopy (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือในปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy (2011)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
123