Search Result of "สุรา"

About 131 results
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:(ร่าง)การศึกษาผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ โรคอ้วน และการขาดกิจกรรมทางกายที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่มยางและพลาสติก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตสุรา (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลสุราแช่ประเภทไวน์แดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2005)

ผลงาน:สุราแช่ประเภทไวน์แดง

นักวิจัย: Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง

Doner:มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Img

Researcher

นางสาว สุราภรณ์ คงผล

ที่ทำงาน:ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สุรา และอัตราการฆ่าตัวตายในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิดตะวัน ชนะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือรบหลวงสัตกูด บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฐร์ธานี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินส่วนกลาง มก.ปีงบประมาณ 2555 จากโครงการพัฒนาศักยภาพ มก.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
1234567