Search Result of "สุรพงษ์ สุประดิษฐอาภรณ์"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองการอพยพหนีไฟของอาคารวิศวกรรมเครื่องกลด้วยแบบจำลอง PyroSim และ Pathfinder

ผู้เขียน:Imgสุรพงษ์ สุประดิษฐอาภรณ์

ประธานกรรมการ:

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การศึกษาการอพยพออกจากอาคารวิศวกรรมเครื่องกลด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุรพงษ์ สุประดิษฐอาภรณ์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ แบบจำลองพฤติกรรมเพิงไหม้, วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย การเผาไหม้ กลศาสตร์อัคคีภัย

Resume