Search Result of "สุรณี สัจจสมบูรณ์"

About 1 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบัญชี ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุรณี สัจจสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการร่วม:ImgKwansagool Tengamnuay

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection