Search Result of "สุรชัย รัตนเสริมพงศ์"

About 36 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลต่อปริมาณและช่วงเวลาการไหลของน้ำท่า ในลุ่ม น้ำคลองยัน

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ ตั้งศรีพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินและการ เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของลุ่มน้ำพอง

ผู้เขียน:Imgเพ็ญนภา เกียรติเกาะ

ประธานกรรมการ:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgประสงค์ สงวนธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินชายฝั่งทะเล บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสรายุทธ คาน

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำแผนที่พรรณพืชโดยการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมโดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

ผู้เขียน:Imgสุกันฑ์ พึ่งกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์, Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้ที่ดิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgเยาวเรศ จันทะคัต

ประธานกรรมการ:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณตะกอนของลุ่มน้ำคลองบังอี่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgสัมพันธ์ มีสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุวิทย์ อ๋องสมหวัง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้ำเชิญ จากปัจจัยด้านนโยบาย ของรัฐบาล

ผู้เขียน:Imgณัลลิกา นิภาพร

ประธานกรรมการ:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ภูวาเดช โหราเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดินราษฎรโดยรอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฒกูฎ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgสกุณา ปิยะวาทิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแบบจำลองการไหลบ่าของน้ำ และตะกอนจากแปลงทดลองการใช้ที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุภาพ ปารมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุธาริน สถาปิตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน

ผู้เขียน:Imgกรองแก้ว ศรีพระราม

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสัมพันธภาพของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้วยแบบจำลอง MIKE 11 และข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgรัชภูมิ ชัยวิรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้, การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากร

Resume

Img

Researcher

นาง ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

นาง ยุพา ปานแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเพื่อการขยายาพันธุ์และปลอดโรคไวรัส

Resume

12