Search Result of "สุภาวดี ไหมทอง"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบัญชี ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุภาวดี ไหมทอง

ประธานกรรมการ:ImgKwansagool Tengamnuay

กรรมการร่วม:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง