Search Result of "สุภาพร กล่ำจีน"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การดำเนินงานรางวัลชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ Gotoknow.org (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)