Search Result of "สุภัทรา อรสุทธิกุลชัย"

About 4 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายเสมือนช่วยการเรียนการสอนภาษาฝรังเศสระดับผู้เริ่มต้น เรื่อง "Le Francomonde"

ผู้เขียน:Imgพรรณี ชุติวัฒนธาดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิรจิตต์ เดชอมรชัย

กรรมการวิชารอง:Imgสุภัทรา อรสุทธิกุลชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการอ่างงานวรรณกรรมโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

ผู้เขียน:Imgสวรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร

กรรมการวิชาเอก:Imgสุภัทรา อรสุทธิกุลชัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทักษะการอ่าน ภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ บำรุง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมใจ เกตุเรน

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุภัทรา อรสุทธิกุลชัย

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบฝึกการอ่านภาษาฝรั่งเศสตามแนว การสอนเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgวิชชุดา ทิพยกานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุภัทรา อรสุทธิกุลชัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)