Search Result of "สุพัชรินทร์ ปานอุทัย"

About 54 results
Img

Researcher

ดร. สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การฝึกด้วยน้ำหนัก และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาเทนนิส กอล์ฟ ฯลฯ, การทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Isokinetic และการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความเชื่อมั่นทางการกีฬา (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supatcharin Pan-uthai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Supatcharin Pan-uthai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินผลการฝึกทักษะทางจิตใจสำหรับนักกีฬา

ผู้เขียน:Imgพิชญ์ จึงประภา

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล

ผู้เขียน:Imgวิชัย ยีมิน

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:Imgวิมลมาศ ประชากุล*

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ-ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย

ผู้เขียน:Imgอัชรัฐ ยงทวี

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินความสามารถสำหรับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น

ผู้เขียน:Imgฉัตรตระกูล ปานอุทัย

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะและดนตรีผ่อนคลายที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาว่ายน้ำ

ผู้เขียน:Imgทรงศิริ โพธิ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

123