Search Result of "สุพรทิพย์ พูพะเนียด"

About 103 results
Img

Researcher

นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความเครียดและการผ่อนคลายความเครียด, การจัดการการออกำลังกายของผู้สูงอายุ, การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพจิตท

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา สุขศึกษา Social dance, Folk dance, Table-tennis , จิตวิทยาการกีฬา การนิเทศทางพลศึกษา โอลิมปิกศึกษา, Recreation, หลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Suporntip Pupanead, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในแต่ละกลุ่มวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123456