Search Result of "สุพจน์ ยุคลธรวงศ์"

About 12 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดนตรีในวิถีชีวิตชาวอูรักลาโว้ย ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:ImgSanya PHOUPHUECHPHANDHU

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการร่วม:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเปลี่ยนแปลงทางดนตรีของชาวไทยใหญ่: จากรัฐฉานสู่กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgKrisada DAORUANG

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศรีกุย ปันแสง ช่างทำเครื่องดนตรีพื้นเมืองล้านนา

ผู้เขียน:Imgงามตา นันทขว้าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กาหลอดนตรีในพิธีศพ: กรณีศึกษาคณะมีนากาหลอ บ้านต้นส้มเหม้า ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgธนภัทร์ ไกรเทพ

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการร่วม:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดนตรีประกอบพิธีกรรมเข้าผีมด: กรณีศึกษาบ้านสองชั้น ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgกิตติภัทท์ ดงวัง

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เพลงพื้นบ้านลีซู บ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgขจรชม เคนมี

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, Imgดร.ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วัฒนธรรมดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกระแสสังคมเมือง ปี พ.ศ. 2551-2552

ผู้เขียน:Imgวรารัตน์ วริรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เพลงรำโทน : กรณีศึกษารำโทนบ้านห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgกฤตภาส ทับทิมทอง

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดนตรีประกอบละครแก้บนศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาคณะไทยศิริ

ผู้เขียน:Imgบรรทม น่วมศิริ

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พุ่มพวง ดวงจันทร์ จุดพลิกผันของเพลงลูกทุ่งไทย

ผู้เขียน:Imgภัทราภรณ์ จันทนะสุต

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โนราชุมพร: กรณีศึกษาการแสดงโนราของโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgกมลวรรณ พลรักดี

ประธานกรรมการ:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

ผู้เขียน:Imgสุพจน์ ยุคลธรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์, Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)