Search Result of "สุประพล วัตตะสิริชัย"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคาดคะเนอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหยแบบ เอ และการวิเคราะห์ค่าการระเหยของน้ำจากอ่างเก็บน้ำ

ผู้เขียน:Imgสุประพล วัตตะสิริชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection