Search Result of "สุธิดา ทีปรักษพันธ์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างเรือต้นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมแหล่งน้ำ

Resume