Search Result of "สุชาดา อุชชิน"

About 123 results
Img

Researcher

นาง สุชาดา อุชชิน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการตีเกลียวและการลอกกาวไหมต่อการทนยับและความพลิ้วในผ้าไหม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของใบสับปะรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การย้อมสีหนังด้วยสีธรรมชาติแบบเข้มข้นและแบบผง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด

Img

งานวิจัย

การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Pineaplple / Cotton Blended Yarns and Fabrics : Physical and Dyeing properties

ผู้แต่ง:ImgMrs.Suchada Ujjin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Blending Factors on Eri Silk and Cotton Blended Yarn and Fabric Characteristics

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsima Chollakup, ImgDr.Jantip Setthayanond, Associate Professor, ImgMrs.Suchada Ujjin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

MECHANICAL PROPERTIES OF PINEAPPLE FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsima Chollakup, ImgMrs.Suchada Ujjin, ImgDr.Rattana Tantatherdtam, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการทอผ้าฝ้ายโดยกี่แจ๊กการ์ด (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Study on the dyeing properties of poly(lactic acid) and silk yarns with natural dyes

ผู้แต่ง:ImgMrs.Suchada Ujjin, ImgDr.Jantip Setthayanond, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

1234567