Search Result of "สุชาดา"

About 716 results
Img

Researcher

นางสาว สุชาดา กรุณา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

มล. สุชาดา ศรีเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง สุชาดา อุชชิน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุชาดา ศรีศกุน, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีและการเงิน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุชาดา ชมจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล , การพัฒนาองค์การ, การพัฒนาภาวะผู้นำ, การพัฒนาจริยะธรรม

Resume

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการตีเกลียวและการลอกกาวไหมต่อการทนยับและความพลิ้วในผ้าไหม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยของใบสับปะรด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การย้อมสีหนังด้วยสีธรรมชาติแบบเข้มข้นและแบบผง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:บริษัทบ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบพลาสมาสำหรับปรับสภาพผิววัสดุบรรจุ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธ์, Imgรศ.ดร.ะรวรรณ บุญญวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
12345678910...