Search Result of "สุจินันท์ มีไล้"

About 22 results
Img

Researcher

นางสาว เยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Diversity of Actinomycetes Associated in Insect , Bacterial Systematic

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร. สุจินันท์ มีไล้

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, Imgดร. สุจินันท์ มีไล้

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติค (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดกรองเชื้อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากผึ้งมิ้มดำ (Apis andreniformis) ที่สามารถสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุจินันท์ มีไล้

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การแยกเชื้อแอคติโนมัยซีทจากผึ้งหลวง (Apis dorsata) และการทดสอบความสามารถในการสร้างสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การควบคุมแบคทีเรียก่อโรคพืช ในพืชตระกูลกะหล่ำโดยวิธีชีวภาพ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12