Search Result of "สุจิตรา พิเศษไพศาล"

About 8 results
Img

Researcher

นางสาว สุนีย์ ภูริพันธุ์พิพัฒน์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมในสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Surgery), ยาสลบในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง (Anesthesia in companion and laboratory animals), หลอดเลือดหัวใจขนาดย่อย (Microcirculation)

Resume

Img