Search Result of "สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจงรักษ์ หงษ์งาม, Imgสุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

Img

Researcher

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การจัดการ ทุนมนุษย์

Resume