Search Result of "สุขลักษณะ"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้ที่ถูกสุขลักษณะโดยใช้เทคนิคการใช้เชื้อบริสุทธิ์

ผู้เขียน:Imgกมลวรรณ พรหมศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการร่วม:ImgPramuk Parakulsuksatid, Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:การสำรวจสภาพและพฤติกรรมการใช้เครื่องรีดนม ตลอดจนสุขลักษณะในการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อย พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของสถานประกอบการผลิตนทพร้อมดื่มที่จำหน่ายตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในการนำหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตามมาตรฐานไปใช้อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุปภาดา คณานับ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสถิติทางสัตวแพทย์, สุขลักษณะการจัดการอาหาร, การจัดการด้านมาตรฐาน

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การผลิต, การพัฒนาชนบท, ,ธุรกิจการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง พัชรี ตั้งตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทบทวนมาตรฐานและจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สุขลักษณะของน้ำพริกสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, Imgนางสาวกาญจนิจ วาจานะวินิจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fifty-four samples of ready-made chilli paste packed in closed containers were selected from three different producers in the markets. The results of hygienic test indicated that all samples of these ready-made chilli paste had Aw lower than 0.85. The average value of Aw and pH were 0.633 and 5.4, respectively. The total viable bacteria counts were ranged from log10 CFU/g 2.079-6.505, most of them were Bacillus spp. None of the samples were found to have Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli or Bacillus cereus, Clostridium perfringens were found ranging from log10 CFU/g 2.000 – 3.322 and found in all brands of chilli paste. The hygienic quality of ready-made chilli paste were compared between these packing in closed and opened containers. The results revealed that Aw, amount of lead and preservatives, numbers of B. cereus and C. perfringens were found to be higher in the opened than closed containers. No synthetic color was found in any samples, neither opened nor closed containers. Study of shelf-life of ready made chilli paste pccked in closed containers indicated that they were in good condition up to 6 months without changing the quality.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 4, Oct 95 - Dec 95, Page 471 - 478 |  PDF |  Page