Search Result of "สุขภาวะ"

About 145 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

แหล่งทุน:การเคหะแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:โครงการวิจัย GotoKnow.org คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับ ศูนย์สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชุมชนคนปลูกผักกินได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgOrana Chandrasiri

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนิสิตปริญญาเอก

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารจิตอาสา (โครงการวิถีพัฒนาจิต) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสุขภาวะทางปัญญา และ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานและความผาสุกทางจิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

แหล่งทุน:งานพัฒนาจิต สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) : โครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบผ้าสําหรับสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุไทย โดยใช้การประเมินทางประสาทสัมผัส (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนพพร จันทร์นำชู, Imgรัดเกล้า เปรมประสิทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12345678