Search Result of "สุขภาวะ"

About 128 results
Img

งานวิจัย

การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์

แหล่งทุน:การเคหะแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:โครงการวิจัย GotoKnow.org คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ร่วมกับ ศูนย์สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชุมชนคนปลูกผักกินได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายขจิต ฝอยทอง, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิกิต ดวิอนอนโต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์, Imgศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, Imgอ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์, Imgอ.พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวประภัสรา นาคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุพิชญา ศุภพิพัฒน์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสุขภาวะทางปัญญา และ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงานที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานและความผาสุกทางจิต (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล

แหล่งทุน:งานพัฒนาจิต สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) : โครงการวิถีสุขภาวะทางปัญญา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิกิต ดวิอนอนโต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgOrana Chandrasiri

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนิสิตปริญญาเอก

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
1234567