Search Result of "สุขภาพ"

About 3647 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยายร่ม กรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของค่ายโรงเรียนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีต่อความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552 เรื่อง พลังสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ผลของการพัฒนาความมีวินัยในตนเองทางการเรียนรู้ด้วยรูปแบบบวรตามหลักไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่าน แผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (สอส.)

หัวเรื่อง:โครงการสร้างเสริมสุขภาพการศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อนของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การบูรณาการจิตตปัญญาศึกษาในวิชาวิธีวิจัยทางพลศึกษา เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม ในการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของนิสิตอย่างมีความสุข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:เครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ และเครือข่ายความเป็นเพื่อน ของกลุ่มเยาวชน ในค่ายผู้นำภาคฤดูร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์นโยบายการคลังเพื่อการจัดการภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญพร เจนการกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการวิ่งสู่ชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลนักเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และดัชนีมวลกายที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มยางและพลาสติก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย จ.ระยอง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนิสิตในวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อวัณโรคและฝุ่นติดเชื้อในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...