Search Result of "สุกรระยะรุ่น-ขุน"

About 16 results
Img
Img

ที่มา:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เปลือกถั่วเหลืองทดแทนรำละเอียดในสูตรอาหารข้าวโพดและอาหารมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรระยะรุ่น-ขุน

ผู้เขียน:Imgสุดารัตน์ สุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชาเอก:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูง ต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน

Img

ที่มา:มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหาราตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาในอาหารสุกรระยะรุ่น-ขุน

ผู้เขียน:Imgปรีดา จันทร์เอียด

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ พารักษา*

กรรมการร่วม:ImgNuntavan Bunyapraphatsara

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้มันสำปะหลังทดแทนข้าวโพดในอาหารสุกรระยะรุ่น - ขุน

ผู้เขียน:Imgอนุชา ชลอกลาง

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสกล ศุภมาศ

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ประกาศเกียรติคุณคุณภาพงานวิจัยระดับดี ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2551 (2009)

ผลงาน:อิทธิพลของระดับอุณหภูมิในการอัดเม็ดอาหาราตรมันสำปะหลังต่อปริมาณจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารสุกรระยะรุ่นและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะรุ่น-ขุน

นักวิจัย: Imgสุรพันธ์ จิตวิริยนนท์ Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์ Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์ Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

Doner:มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ของไดอะตอมไมท์ จากกระบวนการผลิตผงชูรสในอาหารสุกร ระยะรุ่น - ขุน

ผู้เขียน:Imgวันพืช ปานเสน

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชาเอก:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการศึกษาการใช้เยื่อชานอ้อยปรุงแต่งเป็นวัตถุดิบ อาหารสัตว์ในสุกรระยะรุ่น-ขุน (30-90 กิโลกรัม)

ผู้เขียน:Imgสุชนา โชิตวงศ์วรนันท์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสุกรรุ่น-ขุน (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย อุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ (สุกร), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, ขบวนการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume