Search Result of "สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ สุกรพันธุ์ดูรอค ค่าโลหิตวิทยา ค่าชีวเคมีในเลือด ลักษณะทางกายภาพ"

About 4 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์(สัตว์ปีก), การปรับใช้พันธุศาสตร์โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

ดร. เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สุกร, การผลิตสุกร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume