Search Result of "สุกร"

About 1284 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รำสกัดน้ำมันที่ระดับต่าง ๆ และการเสริมเอนไซม์ผสมในสูตรอาหารสุกรที่ใช้รำสกัดน้ำมันระดับสูงต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรระยะรุ่น-ขุน

Img

ที่มา:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

Img

ที่มา:การศึกษาการย่อยได้ที่สุดปลายลำไส้เล็กของโภชนะในมูลสุกรในสุกรระยะขุน

หัวเรื่อง:ผลของการใช้มันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อระบบภูมิคุ้มกันในสุกร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ และสุกร บ้านนา

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนบ่อไบโอแก๊สที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวและข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.

Img
Img
Img
Img
12345678910...