Search Result of "สื่อสุขภาพ ปัญหา 3จังหวัดภาคใต้ การดูแลสุขภาพ"

About 4 results
Img

ที่มา:วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หัวเรื่อง:บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์, Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย จงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อแบบต่างๆ, คอมพิวเตอร์กราฟิก การวาดการ์ตูน, การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

Resume

Img

Researcher

ดร. ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีการศึกษา, การจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ e-Learning

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา , เทคโนโลยีการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, การสื่อสารการเกษตร การถ่ายภาพ

Resume