Search Result of "สื่อมวลชน"

About 36 results
Img

งานวิจัย

ปฎิรูปสื่อมวลชน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสื่อแบบหลอมรวมโดยสื่อมวลชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:งบสนับสนุนงานวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความคิดเห็นของสื่อมวลชนไทยต่อการปฏิรูปสื่อ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่มีต่อสื่อมวลชนไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:ปฎิรูปสื่อมวลชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgสุปาณี นิยมศิลป

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สื่อในการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้เขียน:Imgนรมน ผาสุก

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:บทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จ.บุรีรัมย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสื่อมวลชนภาครัฐและการรับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgกาญจนา นัยวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12