Search Result of "สื่อบันทึกเสียง"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สื่อสารมลชน(วิทยุ-โทรทัศน์), สื่อสารการเมือง

Resume