Search Result of "สื่อการเรียนการสอน"

About 31 results
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) -วิทยาสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) -การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน II

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:2551 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชสำหรับสื่อการเรียนการสอน

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคนิคการหาปริพันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล สำหรับสืบค้นสื่อ การเรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ ไมโครคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:Imgบรรพต ชมงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Img

Researcher

นาง พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

12